-- INTEGRACJA --


KLASY INTEGRACYJNE w GIMNAZJUM nr 1 im. STANISŁAWA MARCINIAKA
w WARCE

        1 września 2006 roku nasza szkoła zrobiła krok, który odmienił jej historię. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Warka - utworzono pierwszą klasę integracyjną w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce.
Była to klasa Ia.
        Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszcza młodzież, której rodzice wyrazili zgodę
i poparcie dla idei wspólnej nauki. Klasa ta liczy od 15-20 uczniów. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: jeden - nauczyciel danego przedmiotu, drugi - nauczyciel wspomagający. Obaj są odpowiedzialni za postępy uczniów w równym stopniu. Pedagog wiodący zwany też prowadzącym realizuje ramowe treści, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje treści do możliwości każdego ucznia.
        Uczniowie niepełnosprawni są pod opieką pedagoga wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytani i wywoływani do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Gdy w klasie jest dwóch nauczycieli, to zawsze jest czas na specjalne potraktowanie każdego ucznia
i poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje.
        Obecnie w naszym gimnazjum są dwie klasy integracyjne. Uczy się w nich młodzież
o bardzo różnych możliwościach intelektualnych, emocjonalnych i ruchowych, dlatego jej potrzeby edukacyjne są bardzo zróżnicowane. Wspólnie uczy się tu młodzież przeciętnie uzdolniona, bardzo zdolna i ambitna (stanowiąca ważny element w integracji) oraz uczniowie
z trudnościami w nauce. Są wśród nich osoby wyróżniający się na tle klasy swoim zaangażowaniem w proces dydaktyczny, kulturą osobistą, chęcią wzajemnej pomocy, otwartością na problemy innych ludzi.
        Uczniowie klas integracyjnych biorą udział w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru. Rozwijają swoje zainteresowania, kształtują zdolności na zajęciach pozalekcyjnych, udzielają się w Samorządzie Szkolnym. Uczniowie pełnosprawni wspierają, pomagają, ale przede wszystkim motywują do pracy uczniów mniej zdolnych . Dzięki temu wszyscy uczą się empatii, cierpliwości, szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego zdolności intelektualnych.
        W klasie integracyjnej obowiązują takie same programy nauczania, jakie są realizowane w każdej innej klasie. Wszyscy, zarówno ci z różnymi dysfunkcjami, jak również uczniowie zdolni muszą pracować na miarę swoich psychofizycznych możliwości. Zaletą klas integracyjnych jest mała liczebność uczniów, co pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości, stopniują trudności zadań, opracowują dodatkowe zadania dla uczniów zdolnych.
        Nauczyciele wspomagający starają się jak najlepiej poznać swoich uczniów, ich zainteresowania, środowisko domowe i charaktery. Nie jest to trudne, ponieważ mają z nimi bardzo częsty kontakt.
        W zakresie zadań edukacyjnych dążą do uatrakcyjnienia zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących, gier dydaktycznych, metod ekspresyjnych (ruch, muzyka, drama, plastyka). Uświadamiają uczniom istotę wartości nauki, aby uczniowie mogli zrozumieć cel swojej pracy. Nauczyciele wspomagający pomagają uczniom słabym i wspierają uczniów zdolnych.
        Podsumowując można z całą pewnością stwierdzić, iż zaletą klas integracyjnych jest:
  • mała liczebność uczniów,
  • lepszy kontakt nauczyciela z uczniem,
  • indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • większa możliwość aktywnego udziału w lekcji,
  • mniej trudności w nauce,
  • lepsza możliwość przekazywania wiedzy przez nauczycieli i lepsza opieka,
  • wsparcie i pomoc drugiego nauczyciela - pedagoga wspomagającego

wychowawca klasy 3A mgr Alicja MglejPrezentacja 3a


Prezentacja multimedialna klasa 3A

Temat: Integracja osób niepełnosprawnych w Warce

zobacz/pobierz prezentację część I

zobacz/pobierz prezentację część II

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce