-- DLA RODZICÓW --


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w Szkole Podstawowej
nr 1 w Warce w roku szkolnym 2017/2018 można zobaczyć
tutaj

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Pismo Ministra M. Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli,
w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych
można zobaczyć tutaj

INFORMACJA DLA RODZICÓW
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuje
o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji
można zobaczyć tutaj

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce w roku szkolnym 2016/2017 można zobaczyć
tutaj

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 • 25.09.2016 - zebrania z rodzicami

DOBROWOLNE WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA DOKONYWAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH  8.00 - 15.00
LUB NA KONTO B.S. WARKA 52 9154 0005 2001 0097 3388 0001


EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Preambuła

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.

Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.

Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji.

Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu.

Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności.

Powyższe kwestie stanowią EPA sens jej istnienia.

Na tym jednak nie koniec.

Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.

EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji "Prawa i obowiązki rodziców w Europie". Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.


Prawa i obowiązki rodziców w Europie

 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci
  w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.
 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny
  i nie zaniedbywać ich.
 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.
 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych,( tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom,
  tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
 10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów
  w kontakcie: szkoła - dom


   DOKUMENTACJA SZKOŁY DLA RODZICÓW

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016-2017 zasady Zobacz/pobierz

Regulamin Rady Rodziców przy P. G. nr 1 w Warce regulamin Zobacz/pobierz

Zasady rekrutacyjne Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce zasady Zobacz/pobierz

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły Podanie Zobacz/pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły Podanie Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 - Wzór podania o zorganizowanie nauki etyki etyka Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór podania o zorganizowanie nauki religii religia Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych
    osobowych
oswiadczenie_przetwarzanie_danych Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 - Ankieta: zainteresowania ucznia oswiadczenie_przetwarzanie_danych Zobacz/pobierz

Informacje o klasie integracyjnej Informacje       Informacje Zobacz/pobierz

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego procedury_zwalniania_z_wf Zobacz/pobierz

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego podanie_zwolnioenie_z_wf Zobacz/pobierz

Podanie o zwolnienie z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania
      fizycznego
podanie_zwolnienie_z_cwiczen Zobacz/pobierz


BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce