-- KOMPUTERY APPLE W NASZYM GIMNAZJUM --


      Nasza szkoła otrzymała w dniu 17 kwietnia pracownię komputerową złożoną z 10 komputerów uczniowskich, serwera, skanera i drukarki, oraz zestawu laptop + projektor. W ramach projektu MEN wspófinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny "Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2006". Otrzymaliśmy komputery Apple. W ramach projektu wybrani nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie zastosowań komputerów w edukacji. Również w dwóch miejscach naszej szkoły zostały wykonane wejścia do sieci internet: pokój nauczycielski przy sali gimnastycznej i sala nr 9. 1. Główne cele projektu
  • Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
  • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
  • Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
   • wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
   • promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
   • wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
   • zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
   • upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
   • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
   • wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
 2. Cele szczegółowe projektu
  • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
  • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
  • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
  • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
  • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
  • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.
Więcej na stronie www.efs.gov.pl

Notatka: Bogumił Szczepanik, foto: Zbigniew Tomczyk

BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce